Regulamin sklepu

 

Regulamin Programu Partnerskiego 1. Główne cele i założenia programu

  1. Promocyjny Program Partnerski (dalej zwany Programem) ma na celu promowanie lokalnych przedsiębiorstw, poprzez udostępnienie osobom przystępującym do Programu  możliwość skorzystania z usług oraz dokonania zakupu towarów w punktach partnerskich na preferencyjnych warunkach.

 2. Główne pojęcia i terminy

  1. Organizator Promocyjnego Programu Partnerskiego  (zwany dalej Organizatorem) – BS System Sp. z o.o.

  2. Karta Promocyjna (dalej Karta) - emitowana przez Organizatora imienna, plastikowa karta członkowska umożliwiająca uczestnictwo w Programie jej posiadaczom

  3. Uczestnik Programu (dalej Uczestnik Programu) to każda osoba, która posiada imienną Kartę Promocyjną Programu Partnerskiego (dalej Partner) to każda osoba prawna prowadząca punkt usługowy lub sprzedażowy, której oferta jest objęta Programem.

  4. Deklaracja Przystąpienia do Programu Partnerskiego  (dalej Deklaracja Przystąpienia) to dokument, który określa terminy i zasady przystąpienia Partnerów do Programu.

 3. Sposób realizacji głównych celów i założeń

  1. Udostępnianie Uczestnikom informacji o wszystkich Partnerach oraz ofertach, objętych Programem   a w szczególności o warunkach preferencyjnych z jakich Uczestnik Programu może skorzystać a także o wszystkich zmianach i nowościach poprzez:

   1. stronę internetową www.profitkarta.pl

   2. materiały promocyjne i informacyjne Programu dostępne w miejscach działalności Partnerów i dostarczane im bezpłatnie,

  2. Informowanie Partnerów i potencjalnych Partnerów o Programie w tym o wszystkich zmianach i nowościach Programu poprzez:

   1. stronę internetową www.profitkarta.pl 

   2. materiały promocyjne i informacyjne dostarczane bezpłatnie Partnerom

   3. prowadzenie szkoleń dla pracowników zatrudnionych w punktach Partnerów w zakresie zasad i celów Programu, w tym praw i obowiązków Uczestników Programu

  3. Promowanie Programu i jego głównych celów i założeń poprzez:

   1. Przekazywanie informacji o ProgramiePartnerach i możliwości uczestnictwa w Programie w ramach prowadzonych lokalnych kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu a w szczególności poprzez media prasowe i internetowe.

   2. Prowadzenie wspólnie z Partnerami i w porozumieniu z nimi innych akcji promocyjnych, marketingowych i informacyjnych służących realizacji głównych celów Programu.

 4. Prawa Uczestników Programu

  1. Prawo do korzystania z przywilejów Programu w tym prawo do rabatów udzielanych Uczestnikom przez Partnerów, według informacji na stronie internetowej www.profitkarta.pl z zaznaczeniem, że:

   1. Rabat udzielany przez Partnerów przysługuje tylko i wyłącznie na podstawach określonych warunków w profilu Partnera, z możliwością wyłączenia poszczególnych dni

   2. Rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami oferowanymi przez Partnerów oraz nie obowiązują w przypadku restauracji na dowóz i na zamówienia „na wynos”, chyba że Partner postanowi inaczej.

  2. Prawo do korzystania z wszelkich przywilejów wynikających z akcji i eventów prowadzonych przez Organizatora Programu i Partnerów zmierzających do realizacji celów Programu Partnerskiego .

 5. Prawa Partnerów Programu

  1. Prawo do umieszczenia informacji o nim wraz zdjęciami w profilu punktu Partnera na stronie www.profitkarta.pl

  2. Prawo do umieszczania informacji o punkcie Partnera w materiałach promujących Program Partnerski oraz akcjach i eventach prowadzonych w celu realizacji zadań wynikających z Programu.

  3. Prawo do używania logo Programu Partnerskiego we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych

  4. Prawo do wprowadzenia zastrzeżeń dotyczących liczby osób, korzystających jednorazowo z przywilejów wynikających z Programu Partnerskiego.

  5. Prawo do wprowadzenia zastrzeżeń dotyczących towarów lub usług wykonywanych, korzystających jednorazowo z przywilejów wynikających z Programu Partnerskiego.

 6. Obowiązki Partnerów Programu

  1. Partner przystępując do Programu zobowiązuje się do udzielania rabatów Uczestnikom Programu, przy czym ma prawo zastrzec wysokość rabatu, ilość osób oraz usługę lub towar, któremu rabat podlega.

  2. Partner zobowiązuje się do współrealizowania celów i głównych założeń Programu miedzy innymi przez:

   1. Umieszczenie informacji o przystąpieniu do Programu na swojej stronie www, profilu na Facebook.com oraz wszelkich innych kanałach komunikacji z potencjalnymi i realnymi Uczestnikami Programu

   2. Ekspozycję na drzwiach punktu, jej witrynie lub w innym miejscu widocznym dla Uczestników Programu nalepki z logo Programu/Karty informującej o przystąpieniu Partnera do Programu

   3. Przekazywania Organizatorowi wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji Programu a w szczególności mających na celu udoskonalenie Programu

  3. Partner wyraża zgodę na wykorzystywanie i umieszczanie, przez czas uczestnictwa w Programie swojej nazwy oraz logo i danych teleadresowych

 7. Warunki nabywania, posiadania i korzystania z Karty Programu.

  1. Przystąpienie do Programu Profitkarta poprzez nabycie Karty:

   1. Karta jest kartą imienną co oznacza, że uprawnienia do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie

   2. W szczególności naruszeniem Regulaminu Programu Partnerskiego jest dalsza odsprzedaż Karty przez Uczestnika na innej stronie internetowej, bez względu na czas i sposób tego dokonywania. Naruszenie powyższego zobowiązania upoważnia Partnerów do odmowy przyznania rabatu. Organizator jako emitent Karty nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio wskutek tego naruszenia

   3. Karty można nabyć za pośrednictwem strony www.profitkarta.pl, oraz u przedstawicieli Organizatora Programu lub w innych autoryzowanych punktach sprzedaży

   4. Karta może być dostępna jest w kilku wariantach określonych przez długość członkostwa w Programie. Opis i ceny wszystkich wariantów dostępne są na stronie internetowej www.profitkarta.pl

   5. Nabycie Karty Programu Partnerskiego jest możliwe poprzez:

    1. Wypełnienie formularza zakupowego z danymi Uczestnika na stronie www.profitkarta.pl

    2. Wypełnienie papierowego formularza zakupowego z danymi Uczestnika udostępnionego przez przedstawicieli lub w innych autoryzowanych punktach pozyskujących Uczestników Programu

   6. Uczestnik Programu, który nabył plastikową Kartę otrzymuje ją od Organizatora przesyłką priorytetową na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni od dnia wysłania prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty

   7. Uczestnik Programu zostanie powiadomiony drogą mailową i telefoniczną o przedłużeniu członkostwa w Programie Partnerskim. Powiadomienia będą miały miejsce w trakcie ostatniego miesiąca, w którym wygasa członkostwo Uczestnika w Programie Partnerskim.

   8. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania drogą elektroniczną Organizatora o zmianie danych kontaktowych takich jak adresu zamieszkania lub adres mailowy. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek błędy w komunikacji miedzy nim, a Użytkownikiem

  2. Korzystanie z przywilejów Programu Partnerskiego przez Uczestników

   1. Przed skorzystaniem z przywilejów wynikających z Programu PartnerskiegoUczestnik ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi zastrzeżeniami w zakresie korzystania z tych przywilejów obowiązującymi w interesującego go punkcie Partnera. Opis zastrzeżeń każdego punktu Partnera jest widoczny w profilu Partnera, dostępnym na stronie www.profitkarta.pl

   2. Organizator Programu Partnerskiego zaznacza, że każdy punkt Partnera może w każdej chwili wycofać się z Deklaracji Przystąpienia lub zmienić warunki uczestnictwa

   3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się z Deklaracji Przystąpienia do Programu poszczególnych Partnerów lub ich ofert oraz za zmianę warunków uczestnictwa

   4. Organizator będzie, w miarę możliwości, aktualizował listę punktów Partnerów oraz ich warunki uczestnictwa w Programie publikowane na stronie www.profitkarta.pl

   5. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez Partnerów

   6. Warunkiem skorzystania z przywilejów Programu Partnerskiego jest:

    1. dokonanie rezerwacji usługi w punkcie Partnera, chyba, że z profilu Partnera na stronie www.profitkarta.pl obowiązek ten jest anulowany

    2. okazanie imiennej Karty, wraz z dowodem tożsamości, na początku wizyty w punkcie Partnera oraz przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w profilu Partnera na stronie internetowej www.profitkarta.pl

  3. Kradzież, utrata Karty

   1. W przypadku kradzieży bądź utraty Karty właściciel – Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora w celu jej zastrzeżenia

   2. W przypadku nie powiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty przez Uczestnika ProgramuOrganizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów i Uczestnika za żadne nieuprawnione użycie Karty

   3. Wyłączną odpowiedzialność za skutki zniszczenia lub zgubienia Karty ponosi Uczestnik Programu

   4. Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Kartę w formie plastikowej ponosi koszt wyrobienia jej duplikatu. Koszt duplikatu plastikowej Karty wynosi 50 zł brutto. Data ważności duplikatu będzie taka sama jak oryginalnej Karty

 8. Ochrona danych osobowych Uczestników Programu

  1. Przystępując do Programu i rejestrując się w serwisie www.profitkarta.pl wyraża zgodę na to, że Organizator będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał jego dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), wg zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem www.profitkarta.pl

 9. Postanowienia końcowe

  1. Przystępując do Programu PartnerskiegoUczestnik i Partner akceptują w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty zawarte w niniejszym Regulaminie, który jest udostępniony Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.profitkarta.pl

  2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie przy czym ogłoszenie tej zmiany następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji w widocznym miejscu na stronie internetowej www.profitkarta.pl.

Kontakt

BIURO czynne od pon. - pt. 9:00 -17:00 
BS System sp. zo.o.  
mail: biuro@profitkarta.pl
telefon: 531022250

Newsletter

Zapisz się do newslettera, jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informację dotyczące zniżek w Twoim mieście!


Nie przegap nowych punktów partnerskich w Twojej ulubionej kategorii, zapisz się do newslettera, wybierz co Cię interesuje i bądź na bierząco! 


Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących towarów i usług własnych właściciela serwisu profitkarta.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez właściciela serwisu profitkarta.pl.